ประกาสสอบราคาจ้าง จำนวน ๒ โครงการ

Posted by:

ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดังนี้
๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังปริง-เกาะทัง หมู่ที่ ๒  ตำบลชะรัด    อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในวัง หมู่ที่ ๗   ตำบลชะรัด  อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ดาวน์โหลดเอกสาร :ประกาสสอบราคาจ้าง จำนวน ๒ โครงการ
0

Add a Comment