ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการเทศบาลตำบลชะรัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑ คัน

Posted by:

เทศบาลตำบลชะรัด มีความประสงค์จะสอบราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการเทศบาลตำบลชะรัด   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  จำนวน  ๑   คัน   อัตราค่าเช่ารายเดือนไม่เกินเดือนละ  ๑๕,๖๖๐.- บาท  กำหนดระยะเวลาเช่า ๕ ปี งบประมาณในการจัดหา  ๙๓๙,๖๐๐.- บาท  (เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ รถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด ๑ ตัน   (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)    ขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู  แบบดับเบิ้ลแคบ  

ดาวน์โหลดเอกสาร :ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการเทศบาลตำบลชะรัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑ คัน

 

0

Add a Comment