ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ VIP ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

Posted by:

เทศบาลตำบลชะรัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ VIP  ๒  ชั้น  ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐  ที่นั่ง   จำนวน ๑ คัน  จำนวน ๘  วัน เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    ประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๗   ณ จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดเชียงราย 

ดาวน์โหลดเอกสาร :ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ VIP ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

0

Add a Comment