ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ

Posted by:

เทศบาลตำบลชะรัด     มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจำนวน  ๒  โครงการ     ดังต่อไปนี้
๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองปริง- หมู่ที่  ๑  บ้านควนท้อน   ถึงหมู่ที่  ๗  บ้านควนขี้แรด กว้าง  ๔  เมตร   ยาว  ๗๘๐   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนที่กำหนด  กำหนดราคากลาง   ๒,๒๒๒,๐๐๐.-บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  งบประมาณ  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  (สองล้านบาทถ้วน)
๒.  โครงการปรับปรุงโรงรถเป็นห้องทำงาน ขนาดเนื้อที่อาคารไม่น้อยกว่า  ๒๗.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนของเทศบาลตำบลชะรัด  กำหนดราคากลาง  ๑๕๗,๘๐๐.-  บาท  งบประมาณ   ๑๕๗,๘๐๐.-  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดเอกสาร :ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ

0

Add a Comment