ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ

Posted by:

เทศบาลตำบลชะรัด    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจำนวน  ๒  โครงการ    ดังต่อไปนี้
๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองปริง- หมู่ที่  ๑  บ้านควนท้อน   ถึงหมู่ที่  ๗  บ้านควนขี้แรด กว้าง  ๔  เมตร    ยาว   ๘๐๐   เมตร    หนา  ๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนของเทศบาลตำบลชะรัด  กำหนดราคากลาง ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณ   ๒,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  (สองล้านบาทถ้วน)
๒.  โครงการปลูกหญ้าสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน   ม. ๓   ตำบลชะรัด     ขนาดความยาว  ๘๐  เมตร   กว้าง  ๓๘  เมตร   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนของเทศบาลตำบลชะรัด  กำหนดราคากลาง  ๒๖๘,๐๐๐.-  บาท  งบประมาณ    ๒๖๘,๐๐๐.-  บาท  (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
0

Add a Comment