สอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับปรุงคันคลองชะรัด ม.5-ม.8

Posted by:

เทศบาลตำบลชะรัด   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับปรุงคันคลองชะรัด  หมู่ที่  ๕ หมู่ที่  ๘   ตำบลชะรัด   กว้างเฉลี่ย  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๑   เมตร พร้อมปักแร่ไม้   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ๑  ป้าย  ตามรายละเอียดประมาณและแบบแปลนของเทศบาลตำบลชะรัด  กำหนดราคากลาง   ๖๗๗,๙๐๐.- บาท   (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)   งบประมาณตั้งไว้  ๖๗๗,๙๐๐.-  บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร :สอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับปรุงคันคลองชะรัด ม.5-ม.8

0

Add a Comment