ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร :สรุป

ดาวน์โหลดเอกสาร :ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

0

ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

Posted by:

      ด้วย สภาเทศบาลตำบลชะรัดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพิจารณาแล้วเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของเทศบาลตำบลชะรัด เพื่อใช้เป็นหลักและแนวทางในการบริหารงานของเทศบาลตำบลชะรัด

ดาวน์โหลดเอกสาร :ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

0