เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลชะรัดได้จัดการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กระดับตำบล ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย อินปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เทศบาลตำบลชะรัด โดยภายใต้การนำของ นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ/สมาชิกสภาฯ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน.ส่วนฯ/หน.ฝ่ายฯ/พนักงานเทศบาลทุกคน ที่ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กระดับตำบลในครั้งนี้ขึ้น เทศบาลตำบลชะรัดก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2561

Posted by:

DSC_0508 DSC_0429 DSC_0416 DSC_0238 DSC_0210 DSC_0182 DSC_0153 DSC_0149 DSC_0134 DSC_0124 DSC_0104 DSC_0097 DSC_0070 DSC_0068

0

ประชุม เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ สนามโรงเรียนวัดควนขี้แรด

Posted by:

DSC_0016 DSC_0013 DSC_0035

0

มหกรรมกีฬาผู้สูงอายุ

Posted by:

กีฬาผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลชะรัด กำหนดจัดงานสืบสานตำนานวิถีชะรัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2558 รวม 7 วัน 7 คืน โดยได้บูรณาการกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ของเทศบาล ประกอบด้วย โครงการมหกรรมผู้สูงอายุ โครงการมหกรรมอาหารดีศรีชะรัด และโครงการเทศบาลให้บริการประชาชน โดยทุกกิจกรรมจะมีความสอดคล้องกับวิถีชุมชนของตำบลชะรัดเป็นสำคัญ
0

การแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนอำเภอกงหรา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

Posted by:

การแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนอำเภอกงหรา
อำเภอกงหราได้จัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนอำเภอกงหรา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตื่นตัวและให้ความสนใจในการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น และนักเรียนได้มีโอกาสและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง ทราบถึงประโยชน์และเห็นคุณค่าของการกีฬาและสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตในโอกาสต่อไป เสริมสร้างให้นักเรียนมีจิตใจที่เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬา เสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติบุคคลระดับนักเรียนไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยใช้กีฬาเป็นสื่อและเพื่อยกระดับและพัฒนามาตรฐานทักษะกีฬาของนักเรียนให้สูงขึ้นและพัฒนาไปสู่การเป็นตัวแทนของชาติในอนาคตต่อไป และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ จังหวัดพัทลุง และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 – 2559) การส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน นันทนาการ เพื่อเยาวชนและประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง ส่งเสริมศักยภาพและทักษะการเล่นกีฬา และการแกกำลังกาย ขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
0

การแข่งขันกีฬาตำบลชะรัด ประจำปี ๒๕๕๘

Posted by:

การแข่งขันกีฬาตำบลชะรัด
กีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ในชาติให้มีสุขภาพเข้มแข็งทั้งด้านร่างกาย และจิตใจทำให้รู้จักคำว่า รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย บุคคลที่ได้รับการฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับกีฬาผ่านมาแล้วนั้น สามารถพัฒนาประเทศชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังคำขวัญที่ว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” และที่สำคัญ เทศบาลตำบลชะรัด ได้มีนโยบายจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา เด็กเยาวชนตำบลชะรัดต้านยาเสพติด เพื่อพัฒนาคนในท้องถิ่นให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมอบายมุข สิ่งเสพติด และมีความรักความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความปรองดอง สมานฉันท์อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
0

การแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอกงหราคัพ ประจำปี ๒๕๕๗

Posted by:

การแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอกงหราคัพ
อำเภอกงหราได้จัดโครงการการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอกงหราคัพ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะรัดมีความตื่นตัวในการออกกำลังกาย ด้วยการเล่นฟุตบอลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และปลูกฝังนิสัยรักการเล่นกีฬาฟุตบอล
0

การแข่งขันกรีฑา เด็กเยาวชนตำบลชะรัดต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘

Posted by:

 การแข่งขันกรีฑา เด็กเยาวชนตำบลชะรัดต้านยาเสพติด
  กีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ในชาติให้มีสุขภาพเข้มแข็งทั้งด้านร่างกาย และจิตใจทำให้รู้จักคำว่า รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อพัฒนาคนในท้องถิ่นให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมอบายมุข สิ่งเสพติด และมีความรักความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความปรองดอง สมานฉันท์ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงจัดทำโครงการแข่งขันกรีฑา เด็กเยาวชนตำบลชะรัดต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕8 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
0
Page 1 of 2 12