ประมวลภาพโครงการบัณฑิตน้อย

Posted by:

วันที่ 31 มีนา 54 ทางเทศบาลใด้มีการมอบประกาศณียบัตรให้แก่เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใขตเทศบาล
ดาวน์โหลดเอกสาร : ประมวลภาพโครงการบัณฑิตน้อย
0

ครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2554

Posted by:

ด้วยทางเทศบาลตำบลชะรัดได้จัดโครงการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2553 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ สังกัดเทศบาลตำบลชะรัด ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08:30-12:00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด ขอเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
0

ประมวลภาพโครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

Posted by:

ในวันที 21-23 มีนา 54 เทศบาลชะรัดร่วมกับผู้นำท้องถิ่นได้รวบรวมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงออกปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม(ดาวะ) ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ดาวน์โหลดเอกสาร : ประมวลภาพโครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
0

ประมวลภาพเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1-2554 ณ รร.บ้านวังปริง

Posted by:

ด้วยเนื่องในวันที่ 24 กพ 54 ทางเทศบาลตำชะรัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3
ดาวน์โหลดเอกสาร : ประมวลภาพเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1-2554 ณ รร.บ้านวังปริง
0

ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

Posted by:

ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง กับ เทศบาลตำบลชะรัด โดยสำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุงจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและดคีความต่าง ๆ แก่ประชาชน ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องรับรองเทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ดาวน์โหลดเอกสาร : ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
0

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

เทศบาลตำบลชะรัดได้เปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและผู้ที่สนใจมาใช้บริการทั้งประชาชนภายในและภายนอกตำบลชะรัดเพื่อเป็นสื่อกลางการเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารต่างกับประชาชน อีกทั้งยังให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ตให้กับประชาชนที่สนใจอีกด้วย
ดาวน์โหลดเอกสาร : ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลชะรัด
0

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

Posted by:

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 1 ออกให้บริการ ณ โรงเรียนบ้านวังปริง ม.2 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง เวลา 09.30-15.00 น.

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
0

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

ตำแหน่งที่รับสมัคร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ดังนี้ ๑) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา ๒) ตำแหน่ง คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ อัตรา ๓) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
0

แผนพัฒนาปี 53

Posted by:

      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)  นั้น  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ตามเจตนารมณ์ของชุมชนภายใต้นโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถกำหนด นโยบายได้เองบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในรูปพหุภาคี
       ในการนี้  เทศบาลตำบลชะรัดได้จัดทำเอกสาร  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 – 2555)  และได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลตำบลชะรัดและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบและแนวทางประสานแผนพัฒนา  ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องและเกื้อกูลกัน
        เทศบาลตำบลชะรัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการทำแผนพัฒนาขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ดาวน์โหลดเอกสาร : แผนพัฒนาสามปี
0
Page 13 of 13 «...910111213