วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย คณะผู้บริหาร ทต.ชะรัด /หน.ส่วนฯ/คณะครูศูนย์พัฒนาฯ/และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำกิจกรรม ลงนามถวายพระพรและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0003 DSC_0019 DSC_0014 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0076

0

วันอังคารที่ 24 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ/หน.ส่วนฯ/เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเปิดโครงการอบรมเยาวชนไทย พ้นภัยยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านต้นประดู่

Posted by:

DSC_0103 DSC_0081 - Copy DSC_0100 DSC_0088 DSC_0086 DSC_0109 DSC_0112 DSC_0119 DSC_0124 DSC_0129

0

วันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด จัดเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561) โดยมี คณะผู้บริหารฯ/สมาชิกสภาฯ/หน.ส่วนฯ/ประธานชุมชน ร่วมกันประชุมทำประชาคม ณ หอประชุม ทต.ชะรัด ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0051 DSC_0061 DSC_0052 DSC_0062 DSC_0046

0

วันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารฯ/หน.ส่วนฯ/เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเปิดโครงการอบรมเยาวชนไทย พ้นภัยยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านวังปริง ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0009 DSC_0011 DSC_0002 DSC_0007 DSC_0025

0

วันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ/หน.ส่วนฯ/เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเปิดโครงการอบรมเยาวชนไทย พ้นภัยยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนวัดควนขี้แรด

Posted by:

DSC_0034 DSC_0025 DSC_0023 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0035 DSC_0038 DSC_0042

0

โครงการ เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เป็นกิจจกรรม การฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สถานที่ฝึก หอประชุม ทต.ชะรัด

Posted by:

DSC_0047 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0057 DSC_0062

0

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลชะรัด จัดโครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561)

Posted by:

DSC_0006 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0029 DSC_0036 DSC_0041

0
Page 3 of 19 12345...»