วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลชะรัด จัดโครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561) ณ โรงอาหาร รร.บ้านวังปริง ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0028 DSC_0021 DSC_0017 DSC_0010 DSC_0016 DSC_0034

0

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลชะรัด จัดโครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561) ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0113 DSC_0111 DSC_0104 DSC_0107

0

วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 2561 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ/หน.ส่วนฯ/พนักงานเทศบาล ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการรวมใจภักดิ์ รู้รักษ์ สามัคคี โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้ รอบพรุหานเป็ด และปล่อยพันธ์ุปลา จำนวน 70 ถุง ณ พรุหานเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0036 DSC_0058 DSC_0068 DSC_0077 DSC_0084 DSC_0085 DSC_0094

0

เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมคณะผู้บริหาร/ปลัดฯ โดยได้รับเกียรติ จาก นายสมบูรณ์ เหล่าทอง นายกเทศมนตรีตำบลเขาชัยสน และ นายสุพัฒน์ แก้วจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบอน พร้อมด้วยคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชนตำบลชะรัด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0046 DSC_0072 DSC_0062 DSC_0048 DSC_0032 DSC_0064 DSC_0078

0
Page 1 of 16 12345...»