ตารางแสดงวงเงินและราคากลางในงานก่อสร้างถนนลาดยางริมคลองประปา ม. 31