yyy

 

38

การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้ง ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/เจ้าหน้าที่ ทต.ชะรัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมกับ นายอำเภอกงหรา/ปลัดอำเภอ/กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลชะรัด พร้อมกับ เด็กนักเรัยน/คณะครู รร.วัดควนขี้แรด โดยนายอำกงหราได้ลงเยี่ยมเยียนโรงเรียนพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ โรงเรียนวัดควนขี้แรดด้วย ณ สนามหน้าเสาธง รร.วัดควนขี้แรด

...

รายละเอียด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือแนวทางป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลชะรัด ร่วมกับผู้อำนวยการ รพ.สต.ชะรัด/อสม.รพ.สต.ชะรัด ณ รพ.สต.ชะรัด ที่ผ่านมา

...

รายละเอียด

ccc

35

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายมูหำมัด หนุ่นหยู่ รองนายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ได้รับมอบหมายจาก นายกฯ เป็นประธานในพีธีเปิด กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สานตะกร้าพลาสติกจ่ายตลาดสด ลดโลกร้อน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/หน.ส่วนฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดโดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พัทลุง ร่วมกับ ทต.ชะรัด ณ ศพอส. ตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อการสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

กิจกรรมเรียนรู้การสานตะกร้า เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย ณ หอประชุม ทต.ชะรัด

...

รายละเอียด

ccc

eee

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลชะรัด ประจำปีงบประมาณ 2561

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่...

รายละเอียด

ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรพาราแฮลฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๑๔-๐๐๙ ชื่อ สายททางริมคลองประปา หมู่ที่ ๓ ต.ชะรัด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

รายละเอียด

คู่มือการปฎิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

...

รายละเอียด

ccc

wwww

ประกาศ เทศบาลตำบลชะรัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

...

รายละเอียด

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าวัดควนขี้แรด หมู่ที่ ๗.

           ...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พรุโต๊ะเด็ม หมู่ที่ 5

ประกาศเปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.5 (ข) แบบ ปร.5(...

รายละเอียด

ccc

36

พรุโต๊ะเด็มในอนาคต

ปรับปรุงพรุโต๊ะเด็มให้เป็นแหล่งท่องเท...

รายละเอียด

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม...

รายละเอียด

ccc

rrrr

ข่าวความเคลื่อนไหวทางราชการ