yyy

 

38

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ/หน.ส่วนฯ/เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมจัดงานประเพณี วันสารทเดือนสิบ พร้อมกับประชาชน พ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมประเพณีวันสารทเดือนสิบ ณ วัดควนขี้แรด

...

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 คณะผู้บริหารฯ/พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชะรัด ลงพื้นที่ จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลชะรัด พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้ประชาชนทราบ

...

รายละเอียด

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย คณะผู้บริหารฯ/เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้จัดกิจกรรมและร่วม โครงการ รวมใจภักดิ์ รู้รักษ์ สามัคคี โดยการพัฒนากำจัดวัชพืชที่และสิ่งขีดขวางทางน้ำ ของคลอง ม.3 พร้อมด้วย ประชาชน ม.3 และพื้นที่ใกล้เคียง และที่สำคัญต้องขอบคุณ ค่ายกองพัน ทหาร 402 ที่ส่งทหารมาร่วมทำกิจกรรมพัฒนา จำนวน 20 นาย จนภารกิจสำเรจลุล่วง ณ คลองหมู่ที่ 3 ที่ผ่านมา

...

รายละเอียด

ccc

35

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อการสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

กิจกรรมเรียนรู้การสานตะกร้า เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย ณ หอประชุม ทต.ชะรัด

...

รายละเอียด

โครงการ เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เป็นกิจจกรรม การฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สถานที่ฝึก หอประชุม ทต.ชะรัด

...

รายละเอียด

ccc

eee

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรพาราแฮทฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ฤ.๑๔-๐๐๙ ชื่อสายทางริมคลองประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

...

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง

...

รายละเอียด

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

...

รายละเอียด

ccc

wwww

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าวัดควนขี้แรด หมู่ที่ ๗.

           ...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พรุโต๊ะเด็ม หมู่ที่ 5

ประกาศเปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.5 (ข) แบบ ปร.5(...

รายละเอียด

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

รายละเอียด...

รายละเอียด

ccc

36

พรุโต๊ะเด็มในอนาคต

ปรับปรุงพรุโต๊ะเด็มให้เป็นแหล่งท่องเท...

รายละเอียด

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม...

รายละเอียด

ccc

rrrr

ข่าวความเคลื่อนไหวทางราชการ