yyy

 

38

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลชะรัด จัดโครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561) ณ โรงอาหาร รร.บ้านวังปริง ที่ผ่านมา

...

รายละเอียด

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลชะรัด จัดโครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561) ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 ที่ผ่านมา

...

รายละเอียด

เสร็จสิ้น พิธีปิด การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลชะรัด ประจำปี 2561ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. – 8 ก.ค. 2561

...

รายละเอียด

ccc

35

ข้าวยำห้าสี พร้อมด้วยประโยชน์จากสมุนไพร

...

รายละเอียด

พรุโต๊ะเด็ม

พรุโต๊ะเด็ม สถานที่ท่องเที่ยวตำบลชะรั...

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากพลาสติก

เครื่องจักรสานจากพลาสติก ผลิตภัณฑ์เคร...

รายละเอียด

ccc

eee

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

...

รายละเอียด

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น

...

รายละเอียด

ประกาศฯ นโบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม

...

รายละเอียด

ccc

wwww

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าวัดควนขี้แรด หมู่ที่ ๗.

           ...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พรุโต๊ะเด็ม หมู่ที่ 5

ประกาศเปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.5 (ข) แบบ ปร.5(...

รายละเอียด

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

รายละเอียด...

รายละเอียด

ccc

36

พรุโต๊ะเด็มในอนาคต

ปรับปรุงพรุโต๊ะเด็มให้เป็นแหล่งท่องเท...

รายละเอียด

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม...

รายละเอียด

ccc

rrrr

ข่าวความเคลื่อนไหวทางราชการ