yyy

 

38

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมกิจกรรม ร่วมใจภักดิ์ รู้รักษ์ สามัคคี โดยมีคณะผู้บริหารฯ/สมาชิกสภาฯ/หน.ส่วนฯ/พนักงานเทศบาล/ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย ม.6,7 และประชาชน ร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดควนขี้แรด

...

รายละเอียด

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

กิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2561

...

รายละเอียด

ccc

35

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อการสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลชะรัด

...

รายละเอียด

กิจกรรมเรียนรู้การสานตะกร้า เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย ณ หอประชุม ทต.ชะรัด

...

รายละเอียด

โครงการ เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เป็นกิจจกรรม การฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สถานที่ฝึก หอประชุม ทต.ชะรัด

...

รายละเอียด

ccc

eee

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง

...

รายละเอียด

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

...

รายละเอียด

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น

...

รายละเอียด

ccc

wwww

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าวัดควนขี้แรด หมู่ที่ ๗.

           ...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พรุโต๊ะเด็ม หมู่ที่ 5

ประกาศเปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.5 (ข) แบบ ปร.5(...

รายละเอียด

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

รายละเอียด...

รายละเอียด

ccc

36

พรุโต๊ะเด็มในอนาคต

ปรับปรุงพรุโต๊ะเด็มให้เป็นแหล่งท่องเท...

รายละเอียด

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม...

รายละเอียด

ccc

rrrr

ข่าวความเคลื่อนไหวทางราชการ